Her er listet de otte sager hvori Holbæk Kommune er blevet underkendt af øvre myndighed i sagerne her ved Maglesø


(alle afgørelse kan downloades ved at klikke på de relevante links nede i teksten)


Seneste sager


Jan 2022: Afslag på Holbæk kommunes anmodning om genoptagelse af sag.

d.17 oktober 2021 traf planklagenævnet afgørelse omkring et § 14 forbud nedlagt af Holbæk kommune. Planklagenævnet ophævede forbuddet da det led af "væsentlig retlig mangel". Kommunen ikke acceptere det og bad derfor planklagenævnet om at genoptage sagen. Denne er anmodning er nu også konsekvent blevet afvist af planklagenævnet.


Afgørelsen kan findes her: Afgørelse genoptagelse af sag


2021: Sag om lovlig anvendelse af stueetage til bolig.

d.14 maj 2018 gav Holbæk kommune et påbud mod ændret anvendelse af stueplan i ejendommen Maglevej 6, til boligformål, samt forbud mod inddragelse af ejendommens nærmeste udearealer mod syd til udearealer for boligen. På baggrund af vores sag ændrer Planklagenævnet retspraksis og optager sagen igen af egen fri vilje. De kommer nu frem til en ny afgørelse som medfører, at påbuddet ophæves idet det lider af væsentlig retlig mangel


Link til fulde afgørelse: Afgørelse paragraf 14 forbud


Planklagenævnet skriver i sin afgørelse:Planklagenævnet finder, at Holbæk Kommune ikke har haft hjemmel til at nedlægge et forbud efter planlovens § 14 mod ændring af anvendelsen af stueplan til boligformål samt forbud mod inddragelse af ejendommens nærmeste udearealer til udearealer for boligen, idet anvendelsen af ejendommens stueetage til boligformål var lovligt etableret efter planloven. Forbuddet lider derfor af en væsentlig retlig mangel og er derfor ugyldigt.


2021: Sag om afskærmning af forpladsen:

d.23 oktober 2019 gav Holbæk Kommune et påbud om at fjerne et hegn på forpladsen syd for ejendommen. Planklage nævnet afgører at påbuddet lider af væsentlig retlig mangel, som medfører, at påbuddet ophæves.


Link til fulde afgørelse: Klagesag om Holbæk Kommunes afgørelse om påbud om at fjerne hegn på Maglesøvej, Holbæk


Planklagenævnet skriver i afgørelsen: Planklagenævnet vurderer, at det opsatte hegn ikke kræver landzonetilladelse. Derfor finder nævnet, at det påklagede påbud lider af en væsentlig retlig man-gel, som medfører, at påbuddet er ugyldigt og skal ophæves.


Øvrige af kommunens tabte sager mod os


2019 Ekspropriationssagen: 

Holbæk Kommune indledte en ekspropriationssag mhb. At erhverve et 2 m bredt areal tværs over grunden og haven for at sikre offentlig adgang i form af en offentlig sti. Kommunens ekspropriationen blev kendt ulovlig af Vejdirektoratet.


Link til fulde afgørelse: Afgørelse Vejdirektoratet over ekspropriation


2019 Asfalt-sagen: 

Der blev søgt om at fjerne et gammelt asfaltstykke som lå i fredet området. Holbæk kommune gav afslag med begrundelse at det er strid med fredningen. Sagen blev påklaget til Fredningsnævnet. Fredningsnævnet ophævede Kommunens afgørelse og gav tilladelse.


Link til fulde afgørelse: Afgørelse Fredningsnævn omkring asfalt


2019: Sagen om beboelse på 1.-sal: 

Efter Traktørstedets ophør vurderer Holbæk Kommune at kravene fra Fredningsnævnet i landzonetilladelsen givet i 2003 til at indrette og anvende 1.-salen som bolig ikke længere er opfyldt. Kommunen finder nu anvendelsen som bolig ulovlig iht. fredningsbestemmelserne og indstiller til behandling i Fredningsnævnet. Kommunen søger om dispensation på vores vegne, selvom vi ikke ønsker at ansøge om det. Hvilket er yderst kontroversielt ifm. god forvaltningsskik. Fredningsnævnet afviser at anvendelsen af boligen er reguleret af Fredningsbestemmelserne.


Link til fulde afgørelse: Afgørelse Fredningsnævn omkring bolig på 1.sal


2019: 1. Sag om aktindsigt: 

Holbæk kommune nægter os aktindsigt i en verserende sag. Miljø og Fødevareklagenævnet ophæver Holbæk Kommunes afgørelse og giver aktindsigt i dokumenterne. Omhandler et skriv fra forvaltningen hvor man som KB medlem må være tvivl om man har fået mundkurv på.


Link til fulde afgørelse: Afgørelse MFKN aktindsigt


2020: 2. Sag om aktindsigt: 

Holbæk kommune giver afslag på aktindsigt i en verserende sag. Miljø og Fødevareklagenævnet ophæver Holbæk Kommunes afgørelse og giver aktindsigt i dokumenterne.


Link til fulde afgørelse: Afgørelse MFKN aktindsigt